Introduktion – Språk

Ett program för dig?

Språkintroduktion vänder sig till dig som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Utbildningen ska påbörjas senast det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. (15 kap. 5 § skollagen, 2010:800) För dig som asylsökande och för dig som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan du har fyllt 18 år. (29 kap. 3 § skollagen, 2010:800)

Vad vi gör

Undervisningen planeras och anpassas efter din nivå och dina 
behov. Stor vikt kommer också, förutom svenska, att läggas på de övriga kärnämnena
 engelska och matematik. Du läser idrott och
 hälsa, estetiska ämnen och kurser inom samhälls- och naturorienterande ämnen. Om de personella resurserna finns att tillgå kommer du dels att få
 studiehandledning på ditt modersmål och dels kunna läsa detta som ämne.
 Språkintroduktion kan också innebära andra insatser som är gynnsamma för din
 personliga och språkliga utveckling.
Programmet är inte sökbart utan det görs en pedagogisk bedömning och
 placeringen sker i samråd med dig och vårdnadshavare.

Syfte
Du har ett annat modersmål än svenska och behöver lära dig språket inför starten
 på ett annat introduktionsprogram, nationellt gymnasieprogram, vuxenstudier
 eller för yrkeslivet.
 Syftet med språkintroduktion är att ge dig som nyligen anlänt till Sverige en 
utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.
 Målet är framförallt att du ska få så goda kunskaper i det svenska språket som
 möjligt. Programmets längd är mellan ett och tre år beroende på din
 kunskapsutveckling och arbetsinsats. Du har möjlighet att gå på 
Språkintroduktion fram till det år som du fyller 20 år.

adobe-pdf-icon-logo-vector-011-svart

Programsamordnare

Catrine Sandberg (IM språk)
catrine.sandberg@edu.falkoping.se
0515 – 88 62 41

 

SYV

Vakant